در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > اخبار و مقاله ها > آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 1)

آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 1)

در این مقاله شاه آزمون، می خواهیم به آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی بپردازیم و لیستی از کلمات کتاب 504 را همراه با معنی و مترادف های آن ها آورده شده است.

آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی

 

آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 1)

Word  Syn. Meaning 
abandon desert, leave , quit ترك كردن
keen  sharp , eager , intense , sensitive  مشتاق
jealous   حسود
tact   درايت
oath a curse قسم ،نفرين 
vacant empty , not filled  تهي
hardship difficulty سختي
gallant brave شجاع
data fact , information اطلاعات
unaccustomed    عادت نداشتن
bachelor   مرد مجرد
qualify become fit واجد شرايط بودن
typical usual , of kind عادي
minimum lowest amount حداقل
scarce hard to get , rare  كمياب
annual once a year  ساليانه
persuade  make willing متقاعد كردن 
essential necessary , very important  ضروري
blend  a mixture , mix together  تركيب
visible able to seen  قابل رويت
expensive  costly , high - priced  گران
talent natural ability  استعداد
devise  think out , plan , invent اختراع كردن ،انديشيدن
whole sale    عمده
vapor mist , fog بخار،مه
eliminate  omit , get rid of , remove  از بين بردن
villain  wicked person  آدم شرور ،مجرم
dense  thick انبوه
utilize  make use of  استفاده كردن
humid  moist , damp  مرطوب
theory    نظريه
descend  go or come down  فرود آمدن
circulate  go around  چرخيدن 
enormous  huge , extremely large  عظيم
predict tell before hand , foretell پيش بيني كردن
vanish disappear  ناپديد شدن
tradition   سنت
rural in the country  روستايي
campus   محوطه دانشگاه
majority  more than half  اكثريت
assemble  gather together , bring together  جمع شدن
explore  examine ,  بررسي كردن
topic    موضوع
debate  discussion مناظره
evade  get away from طفره رفتن
probe  search into , investigate , examine thoroughly  جستجو كردن
reform  make better  اصلاح كردن
approach  come near  نزديك شدن
detect  find out , discover يافتن
defect fault  نقص
employee   كارمند
neglect   كوتاهي كردن
deceive  mislead فريب دادن
undoubtedly certainly , beyond doubt قطعا
popular   مشهور
thorough complete  دقيق
client  customer  مشتري ،موكل
comprehensive  covering completely كامل
defraud  cheating  فريب دادن
postpone  delay به تعويق انداختن
consent agree , give permission  موافقت كردن
massive  bulky,  بزرگ
capsule   كپسول
preserve  protect  خفظ كردن
denounce condemn in public محكوم كردن
unique   بي نظير
torrent flood  سيل 
resent    رنجيدن
molest disturb, interfere اذيت كردن
gloomy dark , dim , in low spirits غمگين
unforeseen unexpected  پيش بيني نشده 
exaggerate  overstate  مبالغه كردن
amateur    آماتور
mediocre average , ordinary متوسط
variety   تنوع
valid  sound , true  موجه
survive  live longer than  زنده ماندن 
weird mysterious , unearthly مرموز
prominent well-known , important مهم
security  safety امنيت
bulky large  حجيم
reluctant  unwilling ناراضي
obvious    واضح
vicinity  neighborhood اطراف
century  100 years  قرن
rage  violent anger  خشم
document    مدرك
conclude  end , finish , decide  پايان يافتن ،تصميم گرفتن
undeniable  not to be denied  بدون ترديد 
resist  act against , oppose , strive against مقاومت كردن
lack shortage  فاقد بودن
ignore  disregard  ناديده گرفتن
challenge  call to fight  مخالفت كردن
miniature    كوچك
source    منبع
excel be better than  بي نظير بودن
feminine  of women or girls  زنانه
mount  get up on  بالا رفتن
compete  be a rival  رقابت كردن
dread  fear greatly وحشت آور
 masculine  man , male  مردانه
menace  threat  تهديد
tendency  leaning  تمايل
underestimate  set too low  دست كم گرفتن
victorious  conquering  برنده
numerous several , very many  زياد
flexible  easily bent انعطاف پذير
evidence    مدرك
solitary alone , single , only تنها
vision  sense of sight  ديد
frequent happening often فراوان
glimpse  quick view  نظر اجمالي
recent   اخير
decade  ten years  دهه
hesitate  be undecided  ترديد كردن
absurd foolish  احمقانه
conflict disagreement , direct opposition  تضاد ،اختلاف
minority  less than half  اقليت 
fiction  imagined or made up  خيال
ignite  set on fire  آتش زدن
abolish  put and end to  لغو كردن
urban    شهري
population  people of city جمعيت
 frank    صريح
pollute  make dirty  آلوده كردن
reveal  make known  آشكار كردن
prohibit  forbid by law  منع  كردن
urgent  important  اظطراري
adequate  fully sufficient  كافي
decrease  Become less . Lessen  كاهش دادن
audible  able to be heard  قابل شنيدن
journalist    روزنامه نگار
famine  starvation , great shortage  قحطي ، گرسنگي
revive    احيا كردن ،رواج دادن
commence  begin , start  شروع كردن
observant  watchful هوشيار
identify recognize  تشخيص دادن
migrate  move from one place  مهاجرت كردن
vessel a ship, a hollow container  كشتي ،ظرف 
persist  continue firmly اصرار كردن ، باقي ماندن 
hazy misty , smoky , unclear مبهم
gleam  a flash or beam of light  پرتو،نور ضعيف
editor    سردبير
unruly lawless بي قانون
rival   حريف
violent rough force  خشن ،شديد
brutal coarse and savage , cruel  وحشي
opponent   حريف ، مخالف
brawl  noisy fight or quarrel  جنجال
duplicate  an exact copy كپي گرفتن

504,504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه,آموزش کتاب 504 کلمه,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه,کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,کتاب 504 کلمه ضروری,کتاب 504 کلمه,کتاب 504,504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 واژه ضروری,آموزش کتاب 504 واژه ضروری,آموزش کلمات کتاب 504 واژه,آموزش کتاب 504 واژه,آموزش واژگان کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش واژگان کتاب 504 واژه ضروری,آموزش واژگان کتاب 504 واژه,کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,کتاب 504 واژه ضروری,کتاب 504 واژه,504 کلمه ضروری انگلیسی pdf,504 لغت ضروری انگلیسی,504 لغت ضروری انگلیسی برای اندروید,504 لغت ضروری انگلیسی pdf,504 واژه ضروری انگلیسی,504 لغت ضروری انگلیسی ios,504 كلمه ضروري انگليسي,504 لغت ضروری انگلیسی برای اپل,504 لغت ضروری انگلیسی برای کامپیوتر,دانلود 504 لغت ضروری انگلیسی pdf,504 واژه ضروري زبان انگليسي pdf,دانلود 504 واژه ضروری انگلیسی pdf,504 کلمه مهم انگلیسی,504 کلمه کاربردی انگلیسی,لغات 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش 504 با فیلم,آموزش 504 به روش کدینگ,آموزش 504 كلمه ضروري انگليسي,آموزش 504 صوتی,آموزش 504 لغت,آموزش 504 واژه,آموزش 504 تصویری,آموزش 504 با رمز,آموزش 504 با تصویر,504 words آموزش,504 کلمه,504 کلمه ضروری,504 واژه,504 واژه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه,آزمون آنلاین کتاب 504,آزمون آنلاین 504,آزمون آنلاین 504 کلمه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین 504 کلمه ضروری,آزمون آنلاین 504 کلمه,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه,آزمون آنلاین 504 واژه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین 504 واژه ضروری,آزمون آنلاین 504 واژه

آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی با 19 مرحله آزمون آنلاین از کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی


20 دقیقه

80 بار

نویسنده: تیم شاه آزمون

تاریخ انتشار: 1398/9/29 11:32

اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

Taraneh در: آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان آزمون خیلی خوبی بود مرسی از سایت خوبتون

... در: آزمون جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 7 ارزیابی جهان‌های اجتماعی سوال اخری اشتباه گفتید چون گزینه د درسته

Sanazjafarkhah در: تست کتاب مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 10 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی خوب بود ممنون ازشما.

ساناز در: تست کتاب مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 10 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی خوب

مهساشیروی در: سوالات درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 4 پیوند جاودان عالیییی بود سوالات هم خوب بود

مهسا شیروی در: سوالات درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 4 پیوند جاودان عالیییی خوب

آصفه کریمزایی در: آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality عالیع

ارد فاتخ در: آزمون مطالعات پنجم آنلاین - فصل 6 منابع آب ایران فیری بزارید

من در: آزمون تستی آنلاین MSRT شماره 3 لطفا آزمون های بیشتری قرار دهید

فائزه فرحدل در: تست آنلاین کتاب تاریخ 1 پایه دهم انسانی - درس 1 تا 6 کاشکی میزاشتید خودمون جوابو بزنیم

گم شده در: آزمون آنلاین مجانی هدیه های آسمانی پایه ششم دبستان - درس 1 یکتا کاش پولی نبود چهار تا سوال

حمودی در: آزمون آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه هشتم - درس 1 تعاون کپی کردین از سایت گاما

نگین در: آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی نهم - ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سلام خیلی عالی بود من میخوام توی نمونه دولتی شرکت کنم و از همین الان فصل ب فصل تست بزنم اما این سوالات برای کل کتاب بود انگار . این پنا کاربری شما چجوری هستش لطفا در موردش ی توضیحی بدید

سادی حسن پور در: دانلود کتاب تافل (کلمات ضروری تافل TOEFL) به صورت رایگان و با لینک مستقیم از شاه آزمون عالی

منطق دان در: آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه خوب بود ولی سوالات آسان بودن

پرفروش ترین آزمون ها

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین تستی فارسی 2 پایه یازدهم - درس 1 نیکی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

سوالات فارسی 1 پایه دهم آنلاین - فصل 1 چشمه و سنگ - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون آنلاین آمادگی دفاعی پایه نهم - درس 1 امنیت، تهدید - درسی

آزمون آنلاین عربی 1 پایه دهم - درس 1 ذاکَ هوَ اللهُ سری 1 - درسی