در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24

آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24

آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24 با 13 عدد آموزش و زمان 13 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشآموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها13 تا
مدت13 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی هفته 24
آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24

تعدادی از آموزش های آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24

Savage; wild

وحشی، خشن

Barry was so fiercely angry that he thrust his hand through the glass.

شدت عصبانیت «باری» بقدری بود که دستش را در شیشه کوبید.

One must take appropriate precautions when approaching fierce dogs.

شخص هنگام نزدیک شدن به سگ های خشن باید اقدامات احتیاطی مناسبی را بکار گیرد.

He took one look at his fierce opponent and ran.

او به رقیب عصبانی اش نگاهی انداخت و دوید.


Dislike very much; hate

متنفر بودن از، تنفر داشتن از

The word detests people who aren’t valiant.

دنیا از انسان هایی که شجاع نیستند، متنفر است.

Wally was certain that his girlfriend’s parents would detest him because he had been a delinquent.

«والی» مطمئن بود که والدین دوست دخترش از او متنفرند، چون او یک بزهکار بود.

I detest Chinese food but I won’t deprive you of the chance to eat it.

من از غذای چینی متنفرم ولی شما را از شانس خوردنش محروم نمی کنم.


Show scorn or contempt by looks or words; a scornful look or remark

با نگاه یا حرف تمسخر و تحقیر نشان دادن، نگاه یا حرف تمسخر آمیز

The journalists were cautious about sneering at the secretary of defense.

روزنامه نگاران مواظب بودند که وزیر دفاع را مسخره نکنند.

“Wipe that sneer off your face!” the dean told the delinquent.

سرکشیش به مجرم گفت: آن نگاه تحقیر آمیز را از چهره ات پاک کن.

When offered a dime as a tip, the taxi driver sneered at his rider.

وقتی به راننده تاکسی یک سکه ده سنتی به عنوان انعام تعارف شد، راننده نگاه تحقیر آمیزی به مسافر کرد.


Look angry by lowering the eyebrows; frown

با پایین آوردن ابرو عصبانی به نظر رسیدن، اخم کردن

Laverne scowled at her mother when she prohibited from going out.

وقتی «لاورن» از رفتن به بیرون منع شد، به مادرش اخم کرد.

I dread seeing my father scowl when he gets my report card.

از اخم کردن پدرم در زمان گرفتن کارنامه ام می ترسم.

Because of defect in her vision, it always appeared that Polly was scowling.

«پلی» به خاطر نقص بینایی اش، همیشه به نظر می رسید که اخم کرده است.


Give courage to; increase the confidence of

جرأت دادن به، اعتماد را افزایش دادن

We encouraged the coach to devise a plan for beating Jefferson high.

مربی را تشویق کردیم تا برای شکست تیم «جفرسون های» طرحی ابداع کند.

Some unstable persons need to be encouraged to find a vocation.

برخی انسان های بی ثبات لازم است برای یافتن شغل تشویق شوند.

A valiant person rarely needs to be encouraged.

یک شخص شجاع به ندرت نیاز به تشویق دارد.


Think about in order to decide

فکر کردن برای تصمیم گرفتن، ملاحظه کردن، اندیشیدن

Jon considered whether a comprehensive report was necessary.

«جان» روی اینکه آیا گزارش جامعی لازم است، فکر کرد.

Do you consider that dress to be a bargain at the wholesale price?

آیا فکر می کنی آن لباس به قیمت عمده فروشی خرید ارزانی است.

The wrestler was always considered to be the underdog in every match.

کشتی گیر همیشه در همه ی مسابقات بازنده به حساب می آمد.


Small animals that are troublesome or destructive; fleas, bedbugs, lice, rats, and mice are vermin

حیوانات کوچکی که مزاحم یا مخرب هستند، کک، ساس، شپش، موش صحرایی و موش، حیوانات موذی هستند

We should try to eliminate all vermin from our house.

شخص باید تلاش کند تا تمام حیوانات موذی را از خانه اش ریشه کن کند.

Some reptiles eat vermin as their food.

بعضی از خزندگان حشرات موذی را به عنوان غذا می خورند.

Although vermin are not always visible, they probably inhabit every house in the city.

گرچه حشرات موذی همیشه قابل رویت نیستند، ولی احتمالاً در هر خانه ی شهر سکونت دارند.


Cry loud and long because of grief or pain

به خاطر اندوه یا درد بلند و کشیده فریاد زدن

When tragedy struck, the old people began to wail.

وقتی فاجعه اتفاق افتاد، افراد پیر شروع به گریه و زاری کردند.

In some countries the women are expected to wail loudly after their husbands die.

در بعضی از کشورها، انتظار می رود زن ها پس از مرگ شوهرانشان با صدای بلند گریه کنند.

When the Yankees lost the World Series, there was much wailing in New York.

وقتی تیم یانکی ها در سری مسابقات جهانی بازنده شد در نیویورک ناله و زاری به راه افتاد.


Something that stands for or represents something else

حق تحکم یا اعمال اطاعت، قدرتی که به دیگری واگذار می شود، اقتدار

The status outside the court building is considered a symbol of justice.

مجسمه بیرون ساختمان دادگستری نماد عدالت است.

Symbols for god are prohibited in their religion.

داشتن نماد هایی از خدا در مذهب آنها ممنوع است.

An olive branch is a symbol of peace.

شاخه زیتون سمبل صلح است.


The right to command or enforce obedience; power delegated to another; an author or volume that may be appealed to in support of an action or belief.

حق تحکم یا اعمال اطاعت، قدرتی که به دیگری واگذار می شود، اقتدار

No one should have the authority to dictate our career choice.

هیچ کس حق ندارد که انتخاب شغل را به ما تحمیل کند.

Today a monarch does not have the authority he once enjoyed.

امروزه یک پادشاه، اقتداری را که زمانی از آن برخوردار بود، ندارد.

The Supreme Court is entrusted with the authority to interpret our constitution.

مسئولیت تفسیر قانون اساسی ما، به عهده ی دادگاه دیوان عالی است.


On neither side of quarrel or war

بی طرف، خنثی

It is logical to remain neutral in a violent argument between spouses.

عاقلانه است که در مشاجره ی شدید بین زن و شوهرها، بی طرف بمانیم.

Switzerland was a neutral country in World War II.

کشور سوئیس در جنگ جهانی دوم کشوری بی طرف بود.

Adolph did not reject the idea but remained neutral about it.

«آدولف» پیشنهاد را رد نکرد ولی نسبت به آن بی طرف ماند.


A small amount; little bit; something of little value

مقدار کم، کمی، چیز کم ارزش

I ate a trifle for dinner rather than a vast meal.

به جای غذایی مفصل، غذای مختصری خوردم.

Walter spends only a trifle of his time in studying French.

«والتر» تنها مدت کمی از وقتش را صرف مطالعه ی زبان فرانسه می کند.

At our meetings Alex always raises trifling objections to any new plan.

«آلکس» در جلسات ما در مورد هر طرح جدیدی مخالفت کمی ابراز می کند.


Place one of the new words in each of the blanks below.

1. I have it on the highest _________ that the lead in the play has been chosen.

2. I am going to _________ my brother to become a lawyer

3. Uncle Sam is the well-known _________ of the United States.

4. We pay $5 a month to keep our house free from _________.

5. When a country is _________, it does not want to get involved in foreign conflict.

6. What type of art work do you _________ to be beautiful?

7. The _________ lion clawed at the visitors to the zoo.

8. To hear the _________ of a person in sorrow is to hear a dismal sound.

9. Only a _________ Of Ivan’s fortune was left to his human beneficiaries; most of the money was given to his cats.

10. I _________ people who are jealous of my success.

11. The unpleasant salesgirl always had a _________ on her face.

12. My father warned me not to _________ at our poor relatives.


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

امتحان آنلاین درس منطق پایه دهم انسانی - درس 1 انسان و تفکر سری 2 - درسی