در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 Multitude ‘ məltə,tuːd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Multitude ‘ məltə,tuːd

A great number; a crowd

تعداد زياد، يک جماعت

A multitude of letters kept pouring into the movie idol.

نامه هاي بيشماري براي ستاره سينما ارسال ميشد.

The fleeing culprit was pursued by a fierce multitude.

مجرم فراري ، توسط جماعت خشمگيني تحت تعقيب بود .

Flood victims were aided by a multitude of volunteers.

جمع کثيري از داوطلبان به قربانيان سيل کمک کردند.