در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 Jolly ˈdʒɑːli

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Jolly ˈdʒɑːli

Merry; full of fun

شاد، مملو از خنده

The jolly old man, an admitted bigamist, had forgotten to mention his first wife to his new spouse.

پيرمرد خوشحال که به دو زنه بودن خود اقرار مي کرد، فراموش کرده بود زن اولش را به همسر جديدش ذکر کند.

When the jolly laughter subsided, the pirates began the serious business of dividing the gold.

وقتي که خنده هاي خوشحالي فرو نشست، دزدان دريايي کار جدي تقسيم طلا را شروع کردند.

Are you aware that a red-suited gentleman with a jolly twinkle in his eyes is stuck in the chimney?

آيا مطلع هستي آقايي که کت و شلوار قرمز به تن داشت و برق شادي در چشمانش بود سيگاري شده است.