در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت - هفته 29 Commend kə’mend

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت - هفته 29 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Commend kə’mend

Praise; hand over for safekeeping

ستودن، تحويل دادن

Everyone commended the mayor’s thrifty suggestion.

همه پيشنهاد صرفه جويانه ي شهردار را ستودند.

Florence commended the baby to her aunt’s care.

«فلورانس» مراقبت بچه را به عمه اش واگذار کرد.

The truth is that we all like to be commended for good work.

واقعيت اين است که همه ي ما دوست داريم بخاطر کارهاي خوب مورد ستايش قرار گيريم.