در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 - هفته 28 Illustrate ˈɪləˌstret

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 - هفته 28 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Illustrate ˈɪləˌstret

Make clear or explain by stories, examples, comparisons, or other means; serve as an example

از طريق داستان، مثال، مقايسه يا شيوه هاي ديگر آشکار کردن يا توضيح دادن، به عنوان مثال به کار رفتن

To illustrate how the heart sends blood around the body, the teacher described how a pump works.

معلم براي توضيح اينکه چگونه قلب خون را به سراسر بدن مي فرستد چگونگي کار يک تلنبه را توضيح داد.

This exhibit will illustrate the many uses of atomic energy.

اين نمايشگاه کاربردهاي زياد انرژي اتمي را آشکار خواهد کرد.

These stories illustrate Mark Twain’s serious side.

اين داستان ها جنبه ي جدي شخصيت «مارک تواين» را نشان مي دهند.