در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 Compel kəm’pel

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Compel kəm’pel

Force; get by force

مجبور کردن، به زور وادار کردن

It is not possible to compel a person to love his fellow man.

نمی توان کسی را مجبور به دوست داشتن شخص دیگری کرد.

Heavy floods compelled us to stop.

سیلاب های شدید ما را مجبور به توقف کرد.

Mr. Gorlin is a teacher who does not have to compel me to behave.

آقای «گورلین» معلمی است که لازم نیست مرا مجبور کند تا درست رفتار کنم.