در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 Wretched ˈret͡ʃəd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Wretched ˈret͡ʃəd

Very unsatisfactory; miserable

بسیار نامطلوب، اسفبار

I fell wretched after a night when I’ve scarcely slept.

بعد از اينکه يک شب به سختي توانستم بخوابم، احساس بسيار بدي داشتم.

There was unanimous agreement that we had seen a wretched movie.

همگي موافق بوديم که فيلم بسيار بدي تماشا کرده ايم.

Toby had wretched luck at the gambling tabled.

«توبي» در سر ميز قمار بد شانس بود.