در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 - هفته 12 Population ˌpɑːpjəˈleɪʃn̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Population ˌpɑːpjəˈleɪʃn̩

People of a city or country

افراد یک شهر یا کشور، جمعیت

China has the largest population of any country.

چین نسبت به هر کشوری بیشترین جمعیت را دارد.

The population of the world has increased in every decade.

جمعیت جهان هر دهه افزایش یافته است.

After the recent floods, the population of Honduras was reduced by 10,000.

بعد از سیلاب های اخیر، جمعیت « هوندوراس » ده هزار نفر کاهش یافت.